စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤတက့ၢ် ~ Praise God In All Things

လါယူၤလံ ၂၉, ၂၀၂၁ စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤတက့ၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ကွဲးနီၢ်တၢ် ၆, ရိမ့ၤ ၁၁:၃၃-၃၆, ရိမ့ၤ ၁၂:၁-၂၁,  စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၉:၃၀-၃၇ ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကယဲၢ်တၢ်ခဲလၢာ်ဟဲထီၣ်လၢအပူၤ, ဒီးကဲထီၣ်လၢအစုပူၤဒီးအိၣ်ဝဲလၢအဂီၢ်လီၤ. မ်တၢ်လၤကပီၤအိၣ်ဒီးအီၤအစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်တက့ၢ်. အၤမ့ၣ်’’ရိမ့ၤ ၁၁:၃၆ […]

Read more →