ပမ့ၢ်ကစၢ်အတၢ်လီၤ ~ We Are The Lord’s

လါယူၤလံ ၃၁, ၂၀၂၁ ပမ့ၢ်ကစၢ်အတၢ်လီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၉, ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁ဝ:၁-၁၄, ရိမ့ၤ ၁၄:၁-၁၈, ကတိၤဒိ ၁၈:၁၇-၂၄, ကတိၤဒိ ၁၉:၁-၂ “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပတမူဘၣ်လၢပဂီၢ်ဒၣ်ပဝဲဘၣ်ဒီးပတသံဘၣ်လၢပဂီၢ်ဒၣ်ဝဲနီတဂၤဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပမ့ၢ်မူဒီးပမူလၢ ကစၢ်အဂီၢ်, […]

Read more →