အိၣ်ဆိးလၢစၢ်ယွၤအဟံၣ်ပူၤ ~ Dwelling In The House Of The Lord

လါယူၤလံ ၁၂, ၂၀၂၁ အိၣ်ဆိးလၢစၢ်ယွၤအဟံၣ်ပူၤ  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၤအတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂စီၤပၤ ၂၃, ၂စီၤပၤ ၂၄:၁-၇, ရိမ့ၤ ၁:၁-၁၇, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၄:၁-၇  ‘‘ပှၤလၢအအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢနဟံၣ်ပူၤန့ၣ်ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ. ကစံးထီၣ်ပတြၢၤဒံးနၤလီၤ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၄:၄  လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤပကထံၣ်ဘၣ်တၢ်လီၢ်အိၣ်ဝဲအါတီၤလၢပအဲၣ်ဒိးလဲၤဘျၢနုာ်လီၤပသးန့ၣ်လီၤ. ဒီးတၢ်လီၢ်လၢပလဲၤ ဘျၢနုာ်လီၤပသးသ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဝဲဧါ,  […]

Read more →