တၢ်ဒိကနၣ်ယွၤအကလုၢ်မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ် ~ Obedience Is Important

လါယူၤလံ ၁၃ , ၂၀၂၁ တၢ်ဒိကနၣ်ယွၤအကလုၢ်မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂စီၤပၤ ၂၄:၈-၂၀, ၂စီၤပၤ ၂၅, ရိမ့ၤ ၁:၁၈-၃၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၄:၈-၁၂ ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပအိၣ်ပဆိးလၢနဂၢၤတဖၣ်အပူၤမုၢ်တနံၤ, ဂ့ၤန့ၢ်ပအိၣ်လၢအဂၤတပူၤအနံၤတကထိန့ၣ်တက့ၢ်လီၤ. ယဃုထၢတၢ်ပၢၤကျဲစၢၤအလီၢ်လၢ ယကစၢ်အဟံၣ်ပူၤန့ၣ်ဒိၣ်န့ၢ်ယအိၣ်ယဆိးလၢ ပှၤတတီတလိၤအဒဲတဖၣ်အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်လီၤ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၄:၉ […]

Read more →