ဘၣ်မနုၤအိၣ်ခိးဒ်လဲၣ် ~ Why Wait Any Longer?

လါယူၤလံ ၁၆, ၂၀၂၁ ဘၣ်မနုၤအိၣ်ခိးဒ်လဲၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဧၤမိၣ် ၃, ဧၤမိၣ် ၄, ရိမ့ၤ ၃:၉-၃၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၅:၈-၁၃, ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤခဲလၢာ်မၤတၢ်ဒဲးဘးဒီးတချုးန့ၢ်ဘၣ်ယွၤအလၤအကပီၤဘၣ်. ဒီးပဘၣ်တၢ်ပာ်တီပာ်လိၤပှၤကလီကလီလၢယွၤအဘျုးအဖှိၣ်လၢယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အတၢ်ပှ့ၤက့ၤပှၤအဃိလီၤ.’’ရိမ့ၤ ၃:၂၃-၂၄ ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးရ့လိာ်သးဒီးပှၤဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤလူၤဃုအပှၤဃုထၢဖိတဖၣ်ဒ်သိးပကရ့လိာ်ပသး […]

Read more →