ယွၤဃုထၢပှၤအိၣ်ဒီးအတၢ်တိာ်ဒၣ်ဝဲ ~ God Calls Us According To His Purpose

လါယူၤလံ ၁ , ၂၀၂၁ ယွၤဃုထၢပှၤအိၣ်ဒီးအတၢ်တိာ်ဒၣ်ဝဲ  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၂စီၤပၤ ၃, ၂စီၤပၤ ၄:၁-၃၇, မၤတၢ် ၂၁:၁-၂၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၈:၅၆-၇၂ ‘‘ဒီးဃုထၢအခ့အပှၤ စီၤဒၤဝံး, ဒီးဟံးန့ၢ်အီၤလၢသိအကရၢပူၤ, လၢအပိာ်သိမိၢ်ဒုးအီၣ်နုၢ်တဖၣ်အခံန့ၣ်လီၤ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၈:၇၀ တဘျီပအိၣ်ဘၣ်လၢပထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဒီးပအိၣ်ဘၣ်ဖဲပှၤကလုာ်အတၢ်တီခိၣ်ရိၢ်မဲပှၤ, ဒီးအတၢ်ပၢတၢ်ဆှၢပှၤ တမ့ၢ် […]

Read more →