ယွၤအဘျုးအဖှိၣ် ~ God’s Grace

လါယူၤလံ ၂၄, ၂၀၂၁  ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဟိၤၡ့ ၁၀, ဟိၤၡ့ ၁၁, ရိမ့ၤ ၈:၁၈-၃၉, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၉:၁-၈ ‘‘ယကသးဝံၣ်ထီၣ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်လီၤထူလီၤယိာ် ယကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါနတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢယထးခိၣ်လၢ ပှၤတစိၤ ဘၣ်တစိၤ, တစိၤဘၣ်တစိၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, […]

Read more →