သးလၢအခု ~ A Cheerful Heart

လါယူၤလံ ၁၉, ၂၀၂၁ သးလၢအခု တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ဧၤမိၣ် ၈, ဧၤမိၣ် ၉, ရိမ့ၤ ၅:၁၂- ၂၁, ကတိၤဒိ ၁ရ:၁၅-၂၄ ‘‘သးလၢအခုန့ၣ်မၤဂ့ၤပနီၢ်ခိလီၤ. မ့မ့ၢ်သူၣ်ကၢ်သးလီၤန့ၣ်ဒုးဃ့ထီၣ်ကွံာ်ပဃံပကွဲလီၤ.’’                                                 ကတိၤဒိ ၁ရ:၂၂   ဖဲ […]

Read more →