ခဲကနံၣ်အံၤက့ၤကဒါက့ၤဆူနကစၢ်အအိၣ် ~ Therefore Turn To Your God

လါယူၤလံ ၂၅, ၂၀၂၁ ခဲကနံၣ်အံၤက့ၤကဒါက့ၤဆူနကစၢ်အအိၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ဟိၤၡ့ ၁၁, ဟိၤၡ့ ၁၂, ဟိၤၡ့ ၁၃, ဟိၤၡ့ ၁၄, ရိမ့ၤ ၉:၁-၂၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၉:၉-၁၃ ‘‘ခဲကနံၣ်အံၤ က့ၤကဒါက့ၤဆူနကစၢ်အအိၣ်, တိၢ်န့ၢ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ဒီးတၢ်စံၣ်ညီၣ်, ဒီးအိၣ်ခိးနကစၢ်တထံၣ်ဃီတက့ၢ်.’’ဟိၤၡ့ […]

Read more →