ယွၤအဲၣ်ပှၤတၢ်ဒဲးဘးဖိ ~ God Loves Sinners

လါယူၤလံ ၂၀, ၂၀၂၁ ယွၤအဲၣ်ပှၤတၢ်ဒဲးဘးဖိ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်-  ဟိၤၡ့ ၁, ဟိၤၡ့ ၂,  ရိမ့ၤ ၆:၁-၁၄, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈ရ:၁-ရ ‘‘ဒ်န့ၣ်အသိးပာ်သုသးလၢဖဲဒၣ်အဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဒဲးဘးန့ၣ်သုမ့ၢ်ပှၤသံ, မ့မ့ၢ်ဖဲအဘၣ်ဃးဒီးယွၤန့ၣ်, သုမ့ၢ်ပှၤမူလၢယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.’’ ရိမ့ၤ ၆:၁၁ ယွၤစံးဘၣ်ဝံဟိၤၡ့, ‘‘လဲၤန့ၢ်မါဘၣ်ဃးဒီးတၢ်မၤကမၣ်မုၣ်ကမၣ်ခွါအဖိတဖၣ်တက့ၢ်’’ (ဟိၤၡ့ […]

Read more →