မ့ၢ်တၢ်ချံလၢအလီၤဘၣ်လၢကျဲသရ့ၤ ~ Did The Seeds Fall On The Roadside

လါယူၤလံ ၂၇, ၂၀၂၁ မ့ၢ်တၢ်ချံလၢအလီၤဘၣ်လၢကျဲသရ့ၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂:၁၈-၅၅, ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၃, ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၄:၁-၈, ရိမ့ၤ ၁ဝ:၅-၂၁, ရိမ့ၤ ၁၁:၁-၁၀, ကတိၤဒိ ၁၈:၇-၁၆ ‘‘ဘၣ်ဆၣ်ဒီးပှၤတဒိကနၣ်ဘၣ် တၢ်သးခုကစီၣ်ခဲလၢာ်ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, စီၤယၡါယၤစံးဝဲဒၣ်, […]

Read more →