ယွၤဆၢထၢၣ်ဃုာ်ဒီးနၤ ~ God Stands With You

လါယူၤလံ ၃, ၂၀၂၁ ယွၤဆၢထၢၣ်ဃုာ်ဒီးနၤ  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂စီၤပၤ ၆:၂၄-၃၃, ၂စီၤပၤ ၇, ၂စီၤပၤ ၈:၁-၁၅, မၤတၢ် ၂၂:၂၂-၃၀, မၤတၢ် ၂၃:၁-၁၁, ကတိၤဒိ ၁၆:၈-၁၇ ‘‘ဒီးလၢခံတနၤန့ၣ်, ကစၢ်ဆၢထၢၣ်ဒီးအီၤဒီးစံးဝဲဒၣ်, […]

Read more →