ယွၤအတၢ်ကိး ~ God’s Calling

လါယူၤလံ ၁၄, ၂၀၂၁ ယွၤအတၢ်ကိး တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤနါ ၁, ယိၤနါ ၂, ယိၤနါ ၃, ယိၤနါ ၄, ရိမ့ၤ ၂:၁-၁၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၅:၁-၇ ‘‘ကစၢ်ယွၤကစံးဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်ယကဒိကနၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, […]

Read more →