အံၣ်စရ့လးအပှၤကွၢ်သိ ~ Shepherd Of Israel

လါယူၤလံ ၄, ၂၀၂၁ အံၣ်စရ့လးအပှၤကွၢ်သိ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂စီၤပၤ ၈:၁၆-၂၉, ၂စီၤပၤ ၉, မၤတၢ် ၂၃:၁၂-၃၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈ဝ:၁-၇ ‘‘အံၣ်စရ့လးအပှၤကွၢ်သိဧၢ, ကနၣ်တက့ၢ်.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈ဝ:၁  ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤအယုၢ် (၈၀) ဒီတယုၢ်အံၤမ့ၢ်ဝဲ, တၢ်ထုကဖၣ်လၢဘၣ်ဃးဒီးပှၤတကလုာ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်တူၢ်ခီၣ် […]

Read more →