တၢ်ခ့တၢ်ပှၤလၢပှၤတဝၢအဂီၢ် ~ Community Servants

လါယူၤလံ ၃၀, ၂၀၂၁ တၢ်ခ့တၢ်ပှၤလၢပှၤတဝၢအဂီၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၇, ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၈, ရိမ့ၤ ၁၃:၁-၁၄, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၉:၃၈-၄၅ “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤအဝဲဒၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ယွၤအခ့အပှၤလၢနတၢ်ဂ့ၤအဂီၢ်လီၤ.”ရိမ့ၤ ၁၃:၄က လၢ လံာ်ရိမ့ၤ ၁၃:၁-၂ န့ၣ်, စီၤပီလူးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဝဲလၢပှၤကဘၣ်ဒိကနၣ်ထံကီၢ်တၢ်ပၢတၢ်ပြးန့ၣ်လီၤ. […]

Read more →