ယွၤမၤမူပှၤလီၤ ~ God Keeps Me Alive

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၃ ယွၤမၤမူပှၤလီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၁, ယဃ့းစက့လး ၂, ယဃ့းစက့လး ၃, ဧ့ၤဘြံၤ  ၄:၁၄-၁၆, ဧ့ၤဘြံၤ ၅:၁-၁၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၁၅၃-၁၆၀ ‘‘နကလုၢ်ကထါအခီၣ်ထံးန့ၣ်မ့ၢ်အမ့ၢ်အတီလီၤ. ဒီးနတၢ်တီတၢ်လိၤအတၢ်စံၣ်ညီၣ်တဖၣ်န့ၣ် အိၣ်ဝဲလီၤစိၤလီၤထီကိးထံၣ်ဒဲးလီၤ.’’  […]

Read more →