ကိးထီၣ်ယွၤတက့ၢ် ~ Call On God

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၇ ကိးထီၣ်ယွၤတက့ၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၁၃, ယဃ့းစက့လး ၁၄, ယဃ့းစက့လး ၁၅,ဧ့ၤဘြံၤ ၈, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၀:၁-၇ “လၢယဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်န့ၣ် ယကိးထီၣ်ယွၤဒီးကနၣ်ဝဲယကလုၢ်လီၤ.”စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၀:၁ လၢပတၢ်အိၣ်မူပူၤ ပကကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ တဘျီဘၣ်တဘျီလီၤ. […]

Read more →