သနာ်က့ ~ Even If

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၈ သနာ်က့ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဒၤနယ့လး ၃:၁၃-၃၀, ဒၤနယ့လး ၄:၁-၁၈, ၂ပ့းတရူး ၂, ကတိၤဒိ ၂၉:၁-၉  “ကွၢ်ကွၢ်, ပကစၢ်လၢပမၤအတၢ်တဂၤန့ၣ်မၤပူၤမၤဖျဲးပှၤဒီး မ့ၣ်အူကဲၤအဖၣ်ကပူၤသ့, ဒီးကမၤပူၤမၤဖျဲးပှၤ လၢနစုပူၤလီၤ, စီၤပၤဧၢ. မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒ်န့ၣ်ဒီးသ့ၣ်ညါ, […]

Read more →