သးဒ့ဒီလၢကစၢ်အပူၤတဂ့ၤ ~ No Doubt In God

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၁၇ သးဒ့ဒီလၢကစၢ်အပူၤတဂ့ၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၃၂, ယဃ့းစက့လး ၃၃:၁-၃၂, ယၤကိာ် ၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၇:၁-၅ “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သုသ့ၣ်ညါလၢ တၢ်မၤကွၢ်သုတၢ်နာ်န့ၣ်, ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဝံသးစူၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး မ်တၢ်ဝံသးစူၤအိၣ်ဒီးအတၢ်မၤအလၢအပှဲၤ, ဒ်သိးသုကလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်, ဒီးအိၣ်ဒီးတၢ်ခဲလၢာ်, […]

Read more →