မၤနၢၤတၢ်အၢလၢတၢ်ဂ့ၤ ~ Overcoming Evil With Good

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၃၁ မၤနၢၤတၢ်အၢလၢတၢ်ဂ့ၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – နဃ့မယၤ ၁၃, လီၣ်ဖျါ ၂၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၅၀:၁-၅၆ “ပှၤလၢအတတီတလိၤဘၣ်န့ၣ်, ကအိၣ်ဒၣ်ဝဲလၢအတတီတလိၤဘၣ်တက့ၢ်. ဒီးပှၤလၢအအၢအသီန့ၣ်, ကအိၣ်ဒၣ်ဝဲလၢ အအၢအသီတက့ၢ်. ဒီးပှၤလၢအတီအလိၤန့ၣ်, ကအိၣ်ဒၣ်ဝဲလၢအတီအလိၤန့ၣ်တက့ၢ်. ဒီးပှၤလၢအစီအဆှံန့ၣ်, ကအိၣ်ဒၣ်ဝဲလၢအစီအဆှံတက့ၢ်.”လီၣ်ဖျါ […]

Read more →

သ့ၣ်ညါစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ် ~ Praise God

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၃၀ သ့ၣ်ညါစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – နဃ့မယၤ ၁၁:၂၂-၃၆, နဃ့မယၤ ၁၂:၁-၄၇, လီၣ်ဖျါ ၂၁,ကတိၤဒိ ၃၁:၂၁-၃၁ “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, စီၤပၤမၤလိာ်လၢအဂ့ၢ်အကျိၤ ဒီးတၢ်အိၣ်ကျၢၤဝဲလၢ ပှၤသးဝံၣ်တၢ်ဖိအဂီၢ် ကအိၣ်တနံၤအဂီၢ်တနံၤ အဂီၢ်လီၤ.”နဃ့မယၤ ၁၁:၂၃ လံာ်စီဆှံအံၤပာ်ဖျါဝဲ […]

Read more →

ယွၤအတၢ်မၤဂ့ၤ ~ The Good Work Of God

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂၉ ယွၤအတၢ်မၤဂ့ၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – နဃ့မယၤ ၉:၃၈, နဃ့မယၤ ၁၀, နဃ့မယၤ ၁၁:၁-၂၁, လီၣ်ဖျါ ၂၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၉:၁-၉ “စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ်. သးဝံၣ်ထီၣ်ယွၤလၢတၢ်သးဝံၣ်အသီ ဒီးအတၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤလၢအပှၤစီဆှံအတၢ် အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.”စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၉:၁ […]

Read more →

ပၢ်အတၢ်နာ်စီဆှံ ~ The Holy Faith Of Our Fathers

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂၈ ပၢ်အတၢ်နာ်စီဆှံ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – နဃ့မယၤ ၉:၁-၃၇, လီၣ်ဖျါ ၁၉:၁၁-၂၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၈:၇-၁၄ “ဒီးနထံၣ်ဘၣ်ပပၢ်တဖၣ်အတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် လၢအဲၤကူပတူးအပူၤ, ဒီးနနၢ်ဟူအတၢ်ကိးပသူထီၣ်လၢ ပီၣ်လဲၣ်ဆှဲအနံၤ န့ၣ်လီၤ.”နဃ့မယၤ ၉:၉ ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤတဘျီအခါ တၢ်မၤအသးနီၢ်ကီၢ်လၢယသဝီလီၤ. တၢ်ကစီၣ်ဟဲဝဲဒံးအံၤ […]

Read more →

ပမ့ၢ်ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ် ~ We Are God’s People

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂၇ ပမ့ၢ်ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – နဃ့မယၤ ၇:၄-၇၃, နဃ့မယၤ ၈, လီၣ်ဖျါ ၁၈:၁၇-၂၄, လီၣ်ဖျါ ၁၉:၁-၁၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၈:၁-၆ “အသုးမုၢ်ဂီၢ်မုၢ်ခဲလၢာ်သ့ၣ်ဧၢ, စံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤတက့ၢ်.”စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၈:၂ ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ဖဲ ၁၉၇၇နံၣ်အဆၢကတီၢ်, […]

Read more →

စီၤနဃ့မယၤအတၢ်သးဒူဒီးအတၢ်သးကျၢၤလၢယွၤပူၤ ~ Nehemiah’s Bravery And Unwavering Faith In God

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂၆ စီၤနဃ့မယၤအတၢ်သးဒူဒီးအတၢ်သးကျၢၤလၢယွၤပူၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – နဃ့မယၤ ၅, နဃ့မယၤ ၆, နဃ့မယၤ ၇:၁-၃, လီၣ်ဖျါ ၁၈:၁-၁၇, ကတိၤဒိ ၃၁:၁၀-၂၀ “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤခဲလၢာ်န့ၣ်မၤပျံၤမၤဖုးပှၤ, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, အစုကလီၤစၢ်လၢအတၢ်မၤ တုၤအတမၤဘၣ်အသးဘၣ်လီၤ. ဒီးခဲကနံၣ်အံၤ, […]

Read more →

ကစၢ်အူထီၣ်အကလံၤဒီးမၤလီၤပှံၢ်ကွံာ်ယသး ~ The Lord Blew His Wind And Melted My Heart

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂၅  ကစၢ်အူထီၣ်အကလံၤဒီးမၤလီၤပှံၢ်ကွံာ်ယသး တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – နဃ့မယၤ ၃, နဃ့မယၤ ၄, လီၣ်ဖျါ ၁၇, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၇:၁၂-၂၀  “မၢလီၤအတၢ်မၤလိာ်, ဒီးမၤပှံၢ်လီၤအီၤ, ဒုးအူထီၣ်အကလံၤ, ဒီးထံယွၤ၀ဲလီၤ.” စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၇:၁၈  လံာ်စီဆှံတဆၢအံၤဒုးသ့ၣ်နီၣ်က့ၤယၤတၢ်ဆၢကတီၢ်ဖဲယတနၢ်ပၢၢ်ကစၢ်ယွၤဒီးယသံကွၢ် ‘ဘၣ်မနုၤလဲၣ်’ […]

Read more →

တၢ်သးဘၣ်ဒိသူၣ်ကၢ်သးလီၤလၢအိၣ်ဒီးအတၢ်ပညိၣ် ~ Broken-Hearted For A Purpose

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂၄ တၢ်သးဘၣ်ဒိသူၣ်ကၢ်သးလီၤလၢအိၣ်ဒီးအတၢ်ပညိၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – နဃ့မယၤ ၁, နဃ့မယၤ ၂, လီၣ်ဖျါ ၁၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၇:၁-၁၁ ‘‘ဒုးအိၣ်ဖှိၣ်အံၣ်စရ့လးအပှၤဘၣ်တၢ်ဟီထီၣ်ကွံာ်အီၤလီၤ. အ၀ဲဒၣ်မၤဘျါက့ၤပှၤအသူၣ်ကၢ်အသးလီၤ, ဒီးဘိၣ်ထီၣ်အပူၤလီၢ်တဖၣ်လီၤ….ပှၤလၢအဆီၣ်လီၤအသးန့ၣ်ယွၤ၀ံၣ်ဆၢထၢၣ်အီၤလီၤ. မ့မ့ၢ်ပှၤတတီတလိၤဘၣ်န့ၣ်ဆီၣ်လီၤ၀ဲလၢဟီၣ်ခိၣ်လီၤ.’’ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၇:၂ခ, ၃, ၆ […]

Read more →

မုၢ်နံၤခံကတၢၢ်ပကထံၣ်ဘၣ်ယွၤ ~ We Will Surely See God In The End Time

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂၃ မုၢ်နံၤခံကတၢၢ်ပကထံၣ်ဘၣ်ယွၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဧ့စြၤ ၁၀, လီၣ်ဖျါ ၁၄:၁၄-၂၀, လီၣ်ဖျါ ၁၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၆:၁-၁၀ “ဒီးယထံၣ်တၢ်, ဒီးကွၢ်ကွၢ်, တၢ်အၢၣ်ဝါ, ဒီးပှၤဆ့ၣ်နီၤလၢတၢ်အၢၣ်န့ၣ်အလိၤလီၤဂာ်လၢပှၤကညီဖိခွါအိၣ်ဒီး ခိၣ်သလုးထူလၢအခိၣ်, ဒီးထါဂဲာ်လၢအကနၣ်အ့ၣ်တၢ်တဘ့ၣ်လၢအစုပူၤလီၤ.”လီၣ်ဖျါ ၁၄:၁၄ […]

Read more →

တၢ်ဆၢအိၣ်ဘူးဒီးကစၢ်ယွၤမ့ၢ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ ~ Wishing To Be Closer To God Is A Blessing

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂၂ တၢ်ဆၢအိၣ်ဘူးဒီးကစၢ်ယွၤမ့ၢ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဧ့စြၤ ၈:၁၅-၃၆, ဧ့စြၤ ၉:၁-၁၅, လီၣ်ဖျါ ၁၄:၁-၁၃, ကတိၤဒိ ၃၁:၁-၉ “ယွၤ, အံၣ်စရ့လးအကစၢ်ဧၢ, နမ့ၢ်တၢ်တီတၢ်လိၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပပူၤဖျဲးတၢ်ဒီး အိၣ်ဒံးဒ်လၢ မုၢ်မဆါတနံၤအံၤအသိးလီၤ. ကွၢ်ကွၢ်, […]

Read more →