တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီလၢတၢ်တီတၢ်လိၤအပူၤ ~ Joy In Truth

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၅ တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီလၢတၢ်တီတၢ်လိၤအပူၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် -ယဃ့စက့လး ၇, ယဃ့စက့လး ၈, ယဃ့စက့လး ၉,ဧ့ၤဘြံၤ ၆:၁၃-၁၉, ဧ့ၤဘြံၤ ရ:၁-၁၀ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၁၆၁-၁၆၈ ‘‘တၢ်ကတိၤကဘျံးကဘျၣ်န့ၣ် ယသးဟ့အီၤ, ဒီးယသးဘၣ်အၢအီၤလီၤ. မ့မ့ၢ်နတၢ်သိၣ်တၢ်သီန့ၣ်ယအဲၣ်အီၤလီၤ.”စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၁၆၃ […]

Read more →