သးမံဖဲတၢ်အိၣ်ဒီးနၤ ~ Be Content With What You Have

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၁၆ သးမံဖဲတၢ်အိၣ်ဒီးနၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတန့ၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၃၀, ယဃ့းစက့လး ၃၁, ဧ့ၤဘြံၤ ၁၃, ကတိၤဒိ ၂၇:၂၃-၂၇, ကတိၤဒိ ၂၈:၁-၆ “သုမၤတၢ်ဖံးတၢ်န့ၣ်, မ်အထူၣ်ဖျဲးဒီးတၢ်အဲၣ်ကျိၣ်ဧိၤစ့ဧိၤတက့ၢ်. ဖဲသုတၢ်အိၣ်တဖၣ်န့ၣ်, သူၣ်မံသးမံဒီးအီၤတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်စံးဝဲဒၣ် […]

Read more →