မုၢ်ဂၢ်ကၠံၣ်လးဖးထံကျး ~ Daw Kyi’s Tea Shop

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၁ မုၢ်ဂၢ်ကၠံၣ်လးဖးထံကျး တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤအ့လး ၁, ယိၤအ့လး ၂:၁-၁၇, ဧ့ၤဘြံၤ ၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၁၃၇-၁၄၄ ‘‘…ဃၣ်လိၤသုသးဆူသုကစၢ်ယွၤအအိၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ သူၣ်ကညီၤသးကညီၤတၢ်, ဒီး သးအိၣ်တၢ်, ဒီးသးဒိၣ်ထီၣ်ကီ, ဒီးအဘျုးအဖှိၣ်ဒိၣ်မးလီၤ…’’ယိၤအ့လး ၂:၁၃  […]

Read more →