ပစီၤထံလၢဟ့ၣ်တၢ်မူ ~ The Life-Giving Dew

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၅ ပစီၤထံလၢဟ့ၣ်တၢ်မူ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၄၇, ယဃ့းစက့လး ၄၈, ၁ပ့းတရူး ၄, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၃:၁-၃ “မၤသးဒ်ကစၢၢ်ဃ့ရမိၣ်အပစီၤထံ လၢအလီၤဘၣ်လၢစံယိၣ်အကစၢၢ်ကလိအလိၤအသိးန့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ ယွၤမၤလိာ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ, တၢ်မူအထူအယိာ်ဖဲန့ၣ်လီၤ.”စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၃:၃ ကစၢၢ်ဃ့ရမိၣ်မ့ၢ်ကစၢၢ်လၢအထီဒီး လၢအဃၢၤဝးဝးန့ၣ်ပှၤယူဒၤဖိတဖၣ်အိၣ်ဝဲလီၤ. […]

Read more →