ပှၤလၢအဖှံတၢ်အိၣ်ဒီးအမဲာ်ထံ ~ Those Who Sow In Tears

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၁၅ ပှၤလၢအဖှံတၢ်အိၣ်ဒီးအမဲာ်ထံ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၂၈, ယဃ့းစက့လး ၂၉, ဧ့ၤဘြံၤ ၁၂:၁၄-၂၉, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၆:၁-၆  “ပှၤလၢအဖှံတၢ်အိၣ်ဒီးအမဲာ်ထံလီၤန့ၣ် ကကူးတၢ်ဒီးတၢ်သးခုလီၤ’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၆:၅ ဖဲယဖးလံာ်စီဆှံလၢအဖီခိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒီး ယတၢ်သ့ၣ်နီၣ်ဆှၢက့ၤယၤဆူ တၢ်လဲၤခီဖျိလၢအပူၤကွံာ် ဖဲယအိၣ်ကၠိအဆၢ […]

Read more →