ယွၤအကလုၢ်ကထါဒုးမူယၤ ~ The Word Of God Keeps Me Alive

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၃ ယွၤအကလုၢ်ကထါဒုးမူယၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၄၃, ယဃ့းစက့လး ၄၄, ၁ပ့းတရူး ၂:၄-၄၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၂:၁-၁၈ “ဒီးသုမ့ၢ်လ့ၣ်ကွၢ်တၢ်လၢပကစၢ်မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၤဒီး ဒ်ဖိဆံးအိၣ်ဖျဲၣ်သီအသိးန့ၣ် ဆၢန့ၢ်တၢ်နုၢ်ထံနီၢ်စၢ်ဘၣ်ဃးဒီးသူၣ်ဒီးသး, ဒ်သိးသုကဒိၣ်ထီၣ်လၢအီၤတုၤလၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတက့ၢ်.”၁ပ့းတရူး ၂:၂-၃ ယမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢ ဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢဒဲကဝီၤပူၤလီၤ. ဖဲယမ့ၢ်ပှၤမၤလိတၢ်ဖိအဆၢကတီၢ်လၢတီၤဖုၣ်ကၠိန့ၣ် […]

Read more →