ယကဘၣ်ကျ့ထီၣ်ယမဲာ်ဆူလဲၣ် ~ To Where Should I Lift My Eyes?

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၁၁ ယကဘၣ်ကျ့ထီၣ်ယမဲာ်ဆူလဲၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၂ဝ:၄၅-၄၉, ယဃ့းစက့လး ၂၁,ယဃ့းစက့လး ၂၂:၁-၂၂, ဧ့ၤဘြံၤ ၁ဝ:၁၉-၃၉, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၃:၁-၄ ‘‘ပှၤလၢအအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢမူခိၣ်ဧၢ, ယကျ့ထီၣ်ယမဲာ်ဆူနၤလီၤ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၃:၁ ယမံၤမ့ၢ်နီၢ်အဲၣ်ဝါ, ယသးအိၣ်တဆံလွံၢ်နံၣ်, ယအိၣ်လၢပကိယိမးကစၢၢ်ခိၣ်, […]

Read more →