ယွၤအကလုၢ်ကထါအိၣ်ဒီးစိကမီၤလၢမၤဘျါက့ၤတၢ် ~ The Word Of God Has Power To Heal

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၆ ယွၤအကလုၢ်ကထါအိၣ်ဒီးစိကမီၤလၢမၤဘျါက့ၤတၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဒၤနံးယ့လး ၁, ဒၤနံးယ့လး ၂:၁-၂၃, ၁ပ့းတရူး ၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၄:၁-၃ “ကယဲၢ်သုတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီန့ၣ် ပာ်ထီၣ်လၢအဝဲဒၣ်အလိၤခဲလၢာ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ အသးအိၣ်သုလီၤ.”၁ပ့းတရူး ၅:၇ စီၤပ့းတရူးတဲဘၣ် ပှၤခရံာ်ဖိလၢအဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီတဖၣ် […]

Read more →