ယွၤလိၣ်ဘၣ်နၤဒီးယၤလၢပကဒိကနၣ်အီၤ ~ God Wants Us To Obey Him

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၁၄ ယွၤလိၣ်ဘၣ်နၤဒီးယၤလၢပကဒိကနၣ်အီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၂၆, ယဃ့းစက့လး ၂၇, ဧ့ၤဘြံၤ ၁၂:၁-၁၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၅:၁-၄  “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤအၢပှၤသီအနီၣ်ထိၣ် တအိၣ်တဆိးဘၣ်လၢပှၤအတီအလိၤအလီၢ်ဘၣ်, ဒ်သိးပှၤအတီအလိၤ သုတယူာ်ထီၣ်အစုဆူ တၢ်အၢတၢ်သီတဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.”စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၅:၃ တၢ်ကတိၤ […]

Read more →