ဒိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်သ့ၣ်ညါဆၢက့ၤယွၤအဘျုး ~ Grow In The Knowledge Of Our Lord

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၉ ဒိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်သ့ၣ်ညါဆၢက့ၤယွၤအဘျုး တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ – ဒၤနံးယ့လး ၄:၁၉-၃၇, ဒၤနံးယ့လး ၅:၁-၁၆, ၂ပ့းတရူး ၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၅:၁၃-၂၁ “မ့မ့ၢ်ဒိၣ်ထီၣ်သုဝဲလၢတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်,ဒီးလၢတၢ်သ့ၣ်ညါ တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤပကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အပူၤန့ၣ်တ က့ၢ်. တုၤအံၤဆူညါ, မ်တၢ်လၤကပီၤအိၣ်ဒီးအီၤလီၤစိၤလီၤထီတက့ၢ်.”၂ပ့းတရူး ၃:၁၈ တၢ်ပနီၣ်လၢဒုးနဲၣ်တၢ်ဒိၣ်ထီၣ်, […]

Read more →