တၢ်နာ်အတၢ်ထုကဖၣ် ~ A Believer’s Prayer

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၃၀ တၢ်နာ်အတၢ်ထုကဖၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဒၤနံးယ့လး ၅:၁၇-၃၁, ဒၤနံးယ့လး ၆:၁-၂၈, ၁ယိၤဟၣ် ၁, ၁ယိၤဟၣ် ၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၆:၁-၁၂ “တုၤစီၤဒၤနံးယ့လးသ့ၣ်ညါဝဲလၢ တၢ်ကွဲးအသးဝံၤဒီး, လဲၤနုာ်လၢအဟံၣ်ပူၤ, ဒီးအတၢ်ထူၣ်ဖျိအိၣ်အိးထီၣ်အသးလၢ အဒၢးထီၣ်ထီတတီၤ ဖျိထီၣ်ဝဲဆူယရူၡလ့ၣ်တခီ, […]

Read more →