သးသမူတၢ်အုၣ်ကီၤ ~ Guaranteed Eternal Life

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၂ သးသမူတၢ်အုၣ်ကီၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၄၁, ယဃ့းစက့လး ၄၂, ၁ပ့းတရူး ၁, ၁ပ့းတရူး ၂:၁-၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၁:၁-၃ “သုတအိၣ်ဖျဲၣ်ကဒီးဘၣ်လၢ တၢ်အချံလၢ အအုၣ်သံကျၣ်သံဘၣ်, မ့ၢ်လၢ တၢ်တအုၣ်သံကျၣ်သံဘၣ်, လၢယွၤ […]

Read more →