တၢ်စံးဆၢဟဲဒၣ်ထဲလၢယွၤ ~ The Answer Comes From God Only

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၁ တၢ်စံးဆၢဟဲဒၣ်ထဲလၢယွၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၄၀, ယၤကိာ် ၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၀:၁-၈ “ဒီးတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်, ကအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤဆါ, ဒီးကစၢ်ကဒုးဂဲၤဆၢထၢၣ်အီၤ ဒီးအတၢ်ဒဲးဘးလၢ အမၤတ့ၢ်လံမ့ၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်ကပျၢ်ကွံာ်အီၤလီၤ”ယၤကိာ် ၅:၁၅ ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပှၤလၢစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤတဖၣ် […]

Read more →