တစိၢ်တလီၢ်တၢ်အိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ် ~ Temporary Life On Earth

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၀ တစိၢ်တလီၢ်တၢ်အိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၃၈, ယဃ့းစက့လး ၃၉, ယၤကိာ် ၄, ကတိၤဒိ ၂၈:၇-၁၇ “တၢ်ကမၤအသးခဲဂီၤတနံၤန့ၣ် သုတသ့ၣ်ညါဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤသုသးသမူန့ၣ် မ့ၢ်မနုၤတမံၤလဲၣ်. မ့ၢ်တၢ်ဘှ့ၣ်လၢ အအိၣ်ဖျါတစိၢ်ဖိဒီး လၢအလီၢ်ခံန့ၣ်ဒံကွံာ်ဝဲလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အလီၢ် […]

Read more →