တနံၤအဂီၢ်အိၣ်မူဒ်ကစၢ်တၢ်ဘၣ်အသး ~ Live God’s Will Each Day

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၄  တနံၤအဂီၢ်အိၣ်မူဒ်ကစၢ်တၢ်ဘၣ်အသး တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်အပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၄, ယဃ့းစက့လး ၅, ယဃ့းစက့လး ၆, ဧ့ၤဘြံၤ ၅:၁၁-၁၄, ဧ့ၤဘြံၤ ၆:၁-၁၂, ကတိၤဒိ ၂၆:၂၃-၂၈, ကတိၤဒိ ၂ရ:၁-၄ ‘‘ပာ်ကဖိနသးလၢခဲဂီၤကိာ်အဂ့ၢ်တဂ့ၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, […]

Read more →