တၢ်လဲၤဆူယွၤအဟံၣ်မ့ၢ်တၢ်မၤသးခုပှၤ ~ Attending Church Brings Happiness

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၁၀ တၢ်လဲၤဆူယွၤအဟံၣ်မ့ၢ်တၢ်မၤသးခုပှၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၁၉, ယဃ့းစက့လး ၂၀:၁-၄၄, ဧ့ၤဘြံၤ ၁၀:၁-၁၈, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၂:၁-၉ “တုၤပှၤစံးဘၣ်ယၤ, မ်ပလဲၤထီၣ်သကိးဆူယွၤအဟံၣ်တက့ၢ်န့ၣ် ယသူၣ်ခုယသးခုလီၤ.”စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၂:၁ ဖဲယနီၢ်ဆံးအဆၢကတီၢ်, မုၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤမ့ၢ်တုၤန့ၣ်ယသူၣ်ခုယသးခုလၢ ယကလဲၤဘၣ်ဆူသရိာ် […]

Read more →