ယွၤသးအိၣ်ပှၤအဃိပသးအိၣ်ပှၤလၢပဃၢၤဧါ ~ God Is Kind To Us; Are We Kind To Our Neighbors?

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၁၈ ယွၤသးအိၣ်ပှၤအဃိပသးအိၣ်ပှၤလၢပဃၢၤဧါ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၃၃:၂၁-၃၃, ယဃ့းစက့လး ၃၄, ယဃ့းစက့လး ၃၅, ယၤကိာ် ၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၈:၁-၆ “ကယဲၢ်ပှၤလၢအပျံၤယွၤ, ဒီးပိာ်အကျဲတဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နကအီၣ်တၢ်လၢနမၤတၢ် လၢနစုလီၤ. နကအိၣ်မုာ်, […]

Read more →