တၢ်သိၣ်ဃီၣ်လၢအဘၣ် ~ The Right Discipline

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၈ တၢ်သိၣ်ဃီၣ်လၢအဘၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၁၆, ဧ့ၤဘြံၤ ၉:၁-၁၅, ကတိၤဒိ ၂၇:၅-၁၄ “သိၣ်ဃီၣ်တၢ်အိၣ်ဖျါန့ၣ်ဂ့ၤန့ၢ်တၢ်အဲၣ်အိၣ်ခူသူၣ်တက့ၢ်လီၤ.”ကတိၤဒိ ၂၇:၅ မိၢ်ပၢ်ကိးဂၤဒဲးအဲၣ်အဖိလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်မိၢ်ပၢ်တနီၤ အဖိမ့ၢ်မၤကမၣ်တၢ်န့ၣ် အဲၣ်ဝဲအဃိ ကသိၣ်ဃီၣ်အဂီၢ် တဲဝဲတလီၤဘၣ်. အဃိဖိစ့ၢ်ကီးတသ့ၣ်ညါတၢ်လၢအမၤတၢ်န့ၣ် […]

Read more →