နီၢ်ဝံာ်ခံလၢ တၢ်မၤနၢၤအဂီၢ် ~ Key To Success

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၆ နီၢ်ဝံာ်ခံလၢ တၢ်မၤနၢၤအဂီၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၁၀, ယဃ့းစက့လး ၁၁, ယဃ့းစက့လး ၁၂,ဧ့ၤဘြံၤ ၇:၁၁-၂၈, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၁၆၉-၁၇၆ “ယဟးဖျိးကျဲဒ်သိလၢအဟါမၢ်တဒုအသိးလီၤ. ဃုန့ၢ်နခ့နပှၤတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤယတသးပ့ၤနီၣ်ဘၣ်နတၢ်မၤလိာ်တဖၣ်ဘၣ်လီၤ.”စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၁၇၆ “သိၣ်ဃီၣ်တၢ်အိၣ်ဖျါန့ၣ် […]

Read more →