တၢ်သန့ၤသးလၢယွၤ ~ Depend On God

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၄ တၢ်သန့ၤသးလၢယွၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၄၅, ယဃ့းစက့လး ၄၆, ၁ပ့းတရူး ၃, ကတိၤဒိ ၂၈:၁၈-၂၈ “ပှၤလၢအသးကွံတၢ်န့ၣ်ထိၣ်ဂဲၤတၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့လိာ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ပှၤလၢသန့ၤအသးလၢယွၤန့ၣ်ကဘီၣ်ထီၣ်ညီ ထီၣ်လီၤ.”ကတိၤဒိ ၂၈:၂၅ ဖဲ ၁၉၉၂ နံၣ် ဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၣ် […]

Read more →