ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်တီ ~ God Is Faithful

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၁၂ ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်တီ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၂၂:၂၃-၃၁, ယဃ့စက့လး ၂၃,ဧ့ၤဘြံၤ ၁၁:၁-၁၆, ကတိၤဒိ ၂၇:၁၅-၂၂ “လၢတၢ်နာ်, နီၢ်စၤရါအကစၢ်ဒၣ်ဝဲ, ဒိးန့ၢ်အဂံၢ်အဘါလၢ အကဒၢထီၣ်အချံအသၣ်, လၢအဟုးတုာ်အလီၢ်ခံလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပာ်ပှၤလၢအစံးပာ်တၢ်တဂၤလၢအကလုၢ်တီလီၤ.”ဧ့ၤဘြံၤ ၁၁:၁၁ […]

Read more →