ယွၤလၢအတ့လီၤမူခိၣ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ် ~ God Who Created Heaven And Earth

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၁၃ ယွၤလၢအတ့လီၤမူခိၣ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၂၄, ယဃ့းစက့လး ၂၅, ဧ့ၤဘြံၤ ၁၁:၁၇-၄၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၄:၁-၈ “တၢ်မၤစၢၤပှၤအိၣ်ဝဲလၢယွၤလၢအတ့လီၤမူခိၣ် ဒီးဟီၣ်ခိၣ်တဂၤန့ၣ်အမံၤအပူၤလီၤ.”စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၄:၈ ပဝဲပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ် ပသ့ၣ်ညါလၢမူခိၣ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ်အံၤယွၤတ့လီၤဝဲလီၤ. ၁မိၤရှ့ ၁:၁, “လၢထံးလၢသီန့ၣ် […]

Read more →