ယွၤမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤက့ၤယတၢ်အိၣ်မူ ~ The Lord Sustained My Life

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၇ ယွၤမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤက့ၤယတၢ်အိၣ်မူ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဒၤနံးယ့လး ၂:၂၄-၄၉, ဒၤနံးယ့လး ၃:၁-၁၂, ၂ပ့းတရူး ၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၅:၁-၁၂  “မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, ဒီပုၢ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, ကျဲးစၢးမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤတၢ်ကိးန့ၢ်သုဒီးတၢ်ဃုထၢသု, ဒိၣ်ဒၣ်တၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သုမ့ၢ်မၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ်ဒီး, သုတလီၤဃံၤလၢၤဘၣ်နီတခီၣ်ဘၣ်.”၂ပ့းတရူး ၁:၁၀ […]

Read more →