တၢ်ပာ်ဒိၣ်ယွၤ ~ Honoring God

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၁၉ တၢ်ပာ်ဒိၣ်ယွၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၃၆, ယဃ့းစက့လး ၃၇, ယၤကိာ် ၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၉:၁-၈ “ယလူၤလီၤယသးကဲၤထီၣ်လၢအဖီခိၣ်လၢတၢ်သွံၣ်လၢအလူၤလီၤဝဲလၢထံဧိၤကီၢ်ဧိၤအပူၤအဃိ ဒီးလၢအမၤ ဘၣ်အၢအီိၤလၢ အတၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်အဃိလီၤ.” ယဃ့းစက့းလး ၃၆:၁၈ လၢပတၢ်အိၣ်မူပူၤ ပှၤအါဒ်အါဂၤအါမံၤအါမၠိ ပအိၣ်ဒီးပတၢ်သးစဲလၢပပာ်ဒိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. […]

Read more →