သွံၣ်လၢအပျၢ်ကွံာ်ပတၢ်ဒဲးဘး ~ The Blood That Washes Away Our Sins

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၉ သွံၣ်လၢအပျၢ်ကွံာ်ပတၢ်ဒဲးဘး တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၁၇, ယဃ့းစက့လး ၁၈, ဧ့ၤဘြံၤ ၉:၁၆-၂၈, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၁:၁-၈ “ဒီးဒ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအသိး, တၢ်ခဲလၢာ်ဃၣ်ဃၣ် ဘၣ်တၢ်မၤကဆှီအီၤလၢတၢ်သွံၣ်လီၤ. ဒီးတၢ်သွံၣ်လူလီၤအသး တအိၣ်ဘၣ်ဒီး တၢ်ပျၢ်ကွံာ်တအိၣ်ဘၣ်လီၤ.”ဧ့ၤဘြံၤ ၉:၂၂ […]

Read more →