ယွၤအိၣ်ဘူးဒီးယၤ ~ God Is Near Me

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂ ယွၤအိၣ်ဘူးဒီးယၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤအ့လး ၂:၁၈-၃၂, ယိၤအ့လး ၃, ဧ့ၤဘြံၤ ၄:၁-၁၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၁၄၅-၁၅၂ ‘‘နအိၣ်ဘူး, ယွၤဧၢ, နတၢ်မၤလိာ်တဖၣ်န့ၣ်အမ့ၢ်အတီခဲလၢာ်လီၤ.”စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၁၅၁ ၁၉၉၂ နံၣ်, လါအီးထိဘၢၣ် […]

Read more →