ယွၤမ့ၢ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤကစၢ် ~ God Is A Redeeming God

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၁၉ ယွၤမ့ၢ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤကစၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဧ့စြၤ ၄:၆-၂၄, ဧ့စြၤ ၅, လီၣ်ဖျါ ၁၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၅:၁-၇ “တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤနမၤဂ့ၤတၢ်လၢအအါန့ၣ် ကထီၣ်ဖျဲးလၢအထးခိၣ်, ဒီးကသးဝံၣ်သးဆၢနတၢ်တီတၢ်လိၤလီၤ.”စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၅:၇ ၂၀၂၁ လါအ့ဖြ့ၣ် ၁၉သီန့ၣ် […]

Read more →