တၢ်သးဘၣ်ဒိသူၣ်ကၢ်သးလီၤလၢအိၣ်ဒီးအတၢ်ပညိၣ် ~ Broken-Hearted For A Purpose

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂၄ တၢ်သးဘၣ်ဒိသူၣ်ကၢ်သးလီၤလၢအိၣ်ဒီးအတၢ်ပညိၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – နဃ့မယၤ ၁, နဃ့မယၤ ၂, လီၣ်ဖျါ ၁၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၇:၁-၁၁ ‘‘ဒုးအိၣ်ဖှိၣ်အံၣ်စရ့လးအပှၤဘၣ်တၢ်ဟီထီၣ်ကွံာ်အီၤလီၤ. အ၀ဲဒၣ်မၤဘျါက့ၤပှၤအသူၣ်ကၢ်အသးလီၤ, ဒီးဘိၣ်ထီၣ်အပူၤလီၢ်တဖၣ်လီၤ….ပှၤလၢအဆီၣ်လီၤအသးန့ၣ်ယွၤ၀ံၣ်ဆၢထၢၣ်အီၤလီၤ. မ့မ့ၢ်ပှၤတတီတလိၤဘၣ်န့ၣ်ဆီၣ်လီၤ၀ဲလၢဟီၣ်ခိၣ်လီၤ.’’ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၇:၂ခ, ၃, ၆ […]

Read more →