မုၢ်နံၤခံကတၢၢ်ပကထံၣ်ဘၣ်ယွၤ ~ We Will Surely See God In The End Time

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂၃ မုၢ်နံၤခံကတၢၢ်ပကထံၣ်ဘၣ်ယွၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဧ့စြၤ ၁၀, လီၣ်ဖျါ ၁၄:၁၄-၂၀, လီၣ်ဖျါ ၁၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၆:၁-၁၀ “ဒီးယထံၣ်တၢ်, ဒီးကွၢ်ကွၢ်, တၢ်အၢၣ်ဝါ, ဒီးပှၤဆ့ၣ်နီၤလၢတၢ်အၢၣ်န့ၣ်အလိၤလီၤဂာ်လၢပှၤကညီဖိခွါအိၣ်ဒီး ခိၣ်သလုးထူလၢအခိၣ်, ဒီးထါဂဲာ်လၢအကနၣ်အ့ၣ်တၢ်တဘ့ၣ်လၢအစုပူၤလီၤ.”လီၣ်ဖျါ ၁၄:၁၄ […]

Read more →