တၢ်ဆၢအိၣ်ဘူးဒီးကစၢ်ယွၤမ့ၢ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ ~ Wishing To Be Closer To God Is A Blessing

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂၂ တၢ်ဆၢအိၣ်ဘူးဒီးကစၢ်ယွၤမ့ၢ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဧ့စြၤ ၈:၁၅-၃၆, ဧ့စြၤ ၉:၁-၁၅, လီၣ်ဖျါ ၁၄:၁-၁၃, ကတိၤဒိ ၃၁:၁-၉ “ယွၤ, အံၣ်စရ့လးအကစၢ်ဧၢ, နမ့ၢ်တၢ်တီတၢ်လိၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပပူၤဖျဲးတၢ်ဒီး အိၣ်ဒံးဒ်လၢ မုၢ်မဆါတနံၤအံၤအသိးလီၤ. ကွၢ်ကွၢ်, […]

Read more →